Motorsågskörkort Klass A – Motorsågning

Syfte och mål med utbildningen:

Utbildningen som ges för motorsågskörkort A har som mål att ge utbildningstagaren den kunskap och de färdigheter som är nödvändiga för att på ett säkert sätt ska kunna utföra olika grundläggande arbeten med en kedjemotorsåg. Dessa arbeten inkluderar bland annat kapning av ved och sågning i rent trä vid byggarbeten. Notera att fällning av träd och kapning av träddelar i spänn inte täcks i kurs för motorsågskörkort klass A.

Följande tas upp i motorsågskursen på nivå A:

  • Genomgång av rätt säkerhetsutrustning
  • Färdigheter för att starta och säkert hantera motorsågen.
  • Praktisk kunskap om daglig vård av motorsågen, vilket inkluderar filning av sågkedjan.
  • Kännedom och kunskap om de kontroller som krävs för att praktiskt kunna säkerställa att sågen och skyddsutrustningen fungerar på ett säkert och korrekt sätt och på så vis kunna minimera riskerna.
  • Kunskap om förhållning till säkert arbete och om hur olämpliga arbeten (bristande kunskap eller färdigheter för det aktuella arbetet, vilket gör dem osäkra) kan undvikas eller stoppas.
  • Information om de säkerhetsbestämmelser som idag gäller samt de risker som användning av motorsågen, enligt beskrivningen ovan, medför – bland annat med hjälp av relevanta delar i sammanfattning av AFS 2012:01.
  • Kunskap om att praktiskt kunna utföra kontrollerad sågning med dragande och skjutande kedja. Dessutom tar kursen upp tekniker för instick, olika sätt att använda kroppen för att avlasta och ge sågen stötta samt metoder för vedkapning.

Teoretiska delar

De teoretiska delarna i utbildningen utförs i våra lokaler i Alfta, Hälsingland. Vid gruppbokningar där vi åker ut till er tillhandahålles utbildningslokaler av er.

Praktiska delar

De praktiska delarna av utbildningen utförs i skogen eller på några av våra utbildningsstationer i Hälsingland. Vid gruppbokningar där vi åker ut till er ansvarar ni för att en skog finns med möjlighet att utföra de praktiska moment som utbildningen kräver.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad. Registrering- och certifieringen registreras till Säker Skog.

Alla motorsågskurser [Motorsåg – Nivå A] [Motorsåg – Nivå B] [Motorsåg – Nivå C] Motorsåg – Nivå S Motorsåg – Nivå D Motorsåg – Nivå E Motorsåg – Nivå F Motorsåg – Nivå I Motorsåg – Nivå V