Utbildning i Natur och kulturhänsyn

Natur och kulturhänsyn är en utbildning från Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) och ger kunskap och färdigheter för att utföra miljöhänsyn och vattenvård inom det svenska skogsbruket. Utbildningen innehåller både teori och praktiska delar ute i fält samt praktiska och teoretiska prov.

Skogstekniska är ackrediterad SYN utbildare och erbjuder hela kursutbud gällande Natur och Kulturhänsyn inom SYN.

Natur- och kulturmiljövård / Grönt kort i Skogen

Tidigare kallades utbildningen för Miljöhänsyn, Natur- och kulturmiljövård, samt har även omnämnts som Grönt kort i skogen. Nu heter utbildningen Natur- och kulturhänsyn, men andra varianter används i vissa fall i branschen fortfarande.

PEFC/FSC

För att klara PEFC/FSC-certifiering krävs kurser i Natur- och kulturhänsyn inom respektive yrkesområde. Repetitionskurs skall därefter genomföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet.

Kursdagar

Beroende på kurstyp Läs mer

Pris

Kontakta oss för offert

Alla kurser

Grundutbildning – Avverkning

Teoretisk och praktisk genomgång av bl.a. målklasser, lagar och förordningar i det svenska skogsbruket, biotoper och naturvärden, vattenvård vid avverkning, biologisk mångfald. Avslutas med praktiskt test. Utbildningen skall genomföras av de som planerar, leder och praktiskt utför arbeten inom avverkning.

Förnyelse – Avverkning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen skall genomföras av de som planerar, leder och praktiskt utför arbeten inom avverkning.

Markberedning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen skall genomföras av markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning.

Röjning/Förröjning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen skall genomföras av de som utför eller leder röjning och förröjning.

Plantering för plantbassar (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen är avsedd för arbetsledare i plantering.

Dikesrensning / Skyddsdikning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen är avsedd för personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som ska arbete med dikning i skogsmark.

Skogsbruksplanläggning Grund (2 dagar)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen är avsedd för entreprenörer, tjänstemän m.fl. som skall arbete med skogsbruksplanläggning.

Förnyelse Skogsbruksplanläggning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Förnyelseutbildning Inriktas på nyheter kopplat till den teoretisk delen, generella nyheter i lagar, standarder, teknik etc. Framtagning av skogsbruksplan utgår. Kursdagen ska ha focus på kalibreringsövningar inom naturvärdesbedömning.

Grundläggande naturvärdesbedömning (1 dag)

Ska utföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet enligt PEFC/FSC. Utbildningen är avsedd för all personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering slutavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc).

Kostnad

Kontakta oss för offert

Kurslängder

1-3 dagar beroende på kurs. Läs mer

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad.

Övrig information

Länkar

Skogsbrukets Yrkesnämnd